دکتر حمیدرضا مدقق

دکتر حمیدرضا مدقق

دکتر حمیدرضا مدقق

مدیر گروه فرهنگ، هنر و علمی شبکه خبر