داوران جشنواره نانو و رسانه

برمک بیات

برمک بیات سردبیر سرویس علمی، فناوری و پزشکی خبرگزاری صدا و سیما

دکتر حمیدرضا مدقق

حمیدرضا مدقق

جناب آقای حمیدرضا مدقق سردبیر سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری صدا و سیما